IMPO> Condicions Generals d'Ús  

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Informació General.

L’entitat titular d’aquesta pàgina web és l'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (IMPO) amb CIF núm. P-5801505-H, i domicili a Badalona, Masia”Can Boscà”, Nova Cançó, 1 (08915).

Per a qualsevol consulta o suggeriment l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines de l’IMPO ubicades a l’adreça indicada, o a través del formulari Contacta d’aquesta plana web.

Objecte.

La present pàgina web (http://www.IMPO.cat), propietat de l'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (en endavant, IMPO), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris que la visitin, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal. L'IMPO es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

Accés a la web.

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

L'IMPO es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, en cap cas l'IMPO es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

Ús de la pàgina web.

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació i serveis que l'IMPO posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de l'IMPO que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l'IMPO o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, l'IMPO l’informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que l'IMPO no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Continguts.

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per l'IMPO com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. L'IMPO posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Enllaços de tercers a la pàgina web de l’IMPO.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web de l'IMPO haurà d'obtenir prèvia autorització de l’IMPO per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

Propietat Industrial i Intel·lectual.

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual de l'IMPO o, en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de l'IMPO o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de l'IMPO o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Enllaços a altres pàgines web.

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixi amb atenció la política de cada pàgina per la que navega i es posi en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte.

Així mateix, si obté l’enllaç a la nostra pàgina web a través d’alguna web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.

Responsabilitat.

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'IMPO pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

Accés a la Pàgina web.

L'IMPO no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Protecció de dades personals.

L'IMPO declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accessos no autoritzats a les esmentades dades, sens perjudici de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

L’IMPO posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de la pàgina web amb informació detallada pels usuaris.

De la qualitat del servei.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de l'IMPO de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

L’IMPO no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

Dels Continguts.

L’IMPO no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

Legislació i Jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i l'IMPO acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.